Kalça Diz Artroplasti Derneği


KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

MADDE 1.

Merkezi Ankara’da olmak üzere Kalça Diz Artroplasti Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısaltılmış adı Artroplasti Derneği’dir. Derneğin çalışma yeri: Bayraktar Mahallesi, İkizdere Sokak, No:21 Gazi Osman Paşa– Ankara’dır.

 

DERNEĞİN AMAC VE HİZMET KONULARI

 

MADDE 2.

Derneğin amacı genel olarak “Ortopedi ve Travmatoloji alanında, özellikle eklem hastalıkları ve artroplastiyle ilgili konularda hekim ve sağlık personelinin daha iyi eğitim almaları ve yetişmelerini sağlamak; bunların yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını ve araştırma yapmalarını sağlamak, onları temsil etmek, bedensel sakatlıkların azalması, tedavi ve rehabilitasyonu konularında çalışma yapmak ve bütün bu konularda hastane, merkez veya tesisler kurmak; aynı konuda çalışan, dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak” olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

•          Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi içerisinde  standartlarının ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliğini teşvik ve koordine etmek; uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitimin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

•          Eklem sakatlıklarına sebep olan hastalık, kaza ve yaralanmaların azaltılması ve bunlardan korunma tedbirleri üzerinde programlı olarak çalışmak, bunları giderici tedbirler almak,

•          En az iki senede bir defa olmak üzere Ulusal Artroplasti kongresi düzenleyerek memleketimizdeki konusuyla ile ilgili çalışma ve görüşleri tebliğ, sempozyum ve panel toplantıları ile bir araya getirmek ve kongrelere bütün ilgililerin dikkatini çekmek,

•          Yurt içi ve yurt dışında benzer amaçlı dernekler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, platformlara katılmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak,

•          ‘Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve dernek çalışma alanına giren hekimlik işlem kodlarının belirlenmesi ve ücretlendirilmesinde, ortopedi ve travmatoloji hekimlik uygulamalarının standardizasyonunda konusuyla ilgili çalışmalar yapmaktır.

•          Dernek siyasetle uğraşmaz,

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 

MADDE 3.

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

•          İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

•          Amaç ve hizmet konularıyla ilgili olarak her türlü toplantı, kongre, seminer, kurs, sempozyum, konferanslar ve etkinlikler düzenleyebilir.

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile inceleme, araştırma, geliştirme çalışmaları ile süreli ve süresiz yayınlar yapabilir;  araştırma, çalışma ve rehabilitasyonla ilgili hizmetlere katılanlara her bakımdan yardım edip destek olabilir.

•          Ortopedi, Travmatoloji konularında sağlık tesisi, hastane, poliklinik, ve diğer tıbbi kuruluşlar ile bu konularda eğitim kurumları kurabilir, işletebilir; bu amaç için teknik ve ihtisas sahibi elemanlar yetiştirebilir.

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için şubeler açabilir; mevzuat gerektirdiği takdirde izinlerini almak suretiyle uluslararası faaliyette bulunabilir; amacına uygun federasyon ve organizasyonlara üye olabilir; uluslararası dernek ve federasyonlarla işbirliği yapabilir.

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

 

ÜYELİKLER-ÜYELERİN HAKLARI-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

 

MADDE 4.

Dernek üyelikleri ve hakları;

•          Asil Üye: Derneğin konu ve amacını benimseyen ve çalışmalarına maddi ve manevi yardımlarda bulunmak isteyenlerden; fiil ehliyetine sahip Ortopedi Travmatoloji Uzman hekimleri, bir asil üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile asli üyeliğe kabul edilirler.  Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri ve asistanlar uzman ünvanı kazanana kadar, yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde ve yönetim kurulunun onayı ile derneğin tüm faaliyetlerine katılabilirler; ancak dernek organlarında görev alamazlar, seçilemezler, oy kullanamazlar ve üyelik aidatı ödemezler

•          Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve himaye edenler Ortopedi ve Travmatoloji Eklem Rekonstriüktif Cerrahisi ve Artroplasti alanlarında yayınlar ve araştırma yaparak büyük hizmet görenler veya büyük maddi yardımda bulunanlar ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmadığı halde kas-iskelet hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili alanlarda çalışanlar ve Türk vatandaşı olmayan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Yönetim Kurulu Kararıyla, Onursal Üyeliğe kabul edilirler. 65 yaşını dolduran asli üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu Onursal üyelerden aidat alınmaz ve ulusal kongrelere kayıt ücreti ödemeden katılırlar. Onursal üyeler dernek genel kurulunda oy kullanamaz, Yönetim Kurullarında görev alamazlar.

 

Üyelik Çıkma ve Çıkarılma;

a)  Her üye yazılı dilekçe ile dernekten istifa edebilir.

b)  Davranışları dernek faaliyetlerine uymayan veya dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokan veya temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

c)   Yüklendiği yıllık aidatını birbirini takip eden iki sene haklı bir gerekçesi olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

 

Genel Kurul :

 

MADDE 5.

Derneğin Genel Kurulu, aidatını ödeyen asil üyelerden oluşur. Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısı  iki yılda bir  Nisan ayında dernek tarafından organize edilen ulusal kongre veya ortopedi buluşması sırasında ayrılan bir gün içerisinde yapılır. Eğer o dönem için derneğin organize ettiği ulusal kongre veya ortopedi buluşması yapılmayacak ise, genel kurul, o yıl dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulları’nın oybirliği ile gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, üyelerin listesini düzenler.  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 6

Genel Kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurul üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 7.

Genel Kurulun toplantısı dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun bulacağı bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurul’un yönetimi için üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili  ve iki katipten ibaret genel kurul divanı seçilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

 

MADDE 8.

Genel Kurulda kararlar mevcudun yarısından fazlası ile kabul edilir. Ana tüzüğün tadil teklifleri 2/3 ekseriyetle kabul edilir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyenin oyunu bizzat kullanması gerekir.

 

Genel Kurulun görevleri şunlardır;

A)  Dernek organlarının gizli oy ile seçimi,

B) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,            

C) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,  

D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü, 

E) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

F) Derneğin feshi,

G) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması kararlarının alınması,  

H) Gerek görülen yerlerde bu tüzükle belirlenen usullere uygun olarak temsilcilik ve şube açılması ve kapatılması

I)   Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

 

Madde 9

YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu ve aday belirlemesi:

1.   Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. Dokuz asil, dokuz yedek olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağrılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi üç dönemden fazla (6 yıl) olamaz.

2.   Aday olma: Yönetim Kuruluna adaylık başvurusu seçimli genel kurul tarihine 30 gün kala başlar, 7 gün öncesine kadar sürer. Üyeler, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar.

 


 

MADDE 10

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından iki sene için seçilen 9 asil, 9 yedek üyeden teşekkül eder. Bir üye yönetim kurulu üyeliğine art arda üç defadan fazla seçilemez. Bir önceki dönemde dernek başkanı olarak hizmet etmiş kişi, bir sonraki dönemde yönetim kurulu çalışmalarına katılır, ancak oy hakkı bulunmaz.

 

MADDE 11.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, 9 kişi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçer. Bir dönem başkanlık yapan üye bir daha başkan olamaz. Başkan derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.

 

MADDE 12.

Dernek Yönetim Kurulu,  Başkan’ın veya en az üç yönetim kurulu üyesinin isteği ile başkan ya da bulunmadığında başkan yardımcısı başkanlığında toplanır. Geçmiş Dönem Başkanı dışında mazeretini toplantıdan evvel bildirmeksizin üç defa üst üste Yönetim Kurulu’na gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine aldıkları oy sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Başkanın görevden ayrılması halinde bu görevi ilk Genel Kurul’a kadar Başkan Yardımcısı yürütür.

 

MADDE 13.  

Yönetim Kurulu’nun Görevleri şunlardır:

•          Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak,

•          Derneğin amacına varmak için 2. madde de yazılı işler üzerinde çalışmak ve teşebbüsleri yapmak ve gerekli ise asli üyeleri aynı işler için şahıs ve komisyon halinde görevlendirmek,

•          Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak ve tatbik etmek,

•          Genel kurula sunulacak teklifleri hazırlamak,

•          Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

•          Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek,

•          Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yapılacak sosyal hizmetleri ve yurt içinde ve dışında kongre ve ilmi toplantılara katılacakları ve konferans ve araştırıcıları vazifelendirmek, gerekli görülen durumlarda mali destek sağlamak, uluslararası ilişkilerde görev alacak ulusal dernek temsilcilerini belirlemek (Ulusal dernek temsilcilerinin görev süresi Dernek Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. En fazla iki dönem görevlendirme yapılabilir.)

•          Derneğin amacına varmak yolunda resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla hakiki ve hükmü şahsiyetlerle münasebetler tesis ve idame etmek,

•          Bütçenin fasılları arasında zaruri sebeplerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu lüzumlu fasıllara eklemek,

•          Derneğin amacına uygun olarak kuracağı ve açacağı koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesis ve işletmeleri arttırmak, protokolleri yapmak, yönetmek, kadrolarını yapmak tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak,

•          Derneğin alt kuruluşlarına ait iç yönetmeliğini ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak ve uygulamak,

•          Dernek üyeliğine başvuruları, ilk yönetim kurulunda görüşülüp en geç bir sonraki yönetim kurulunda karara bağlamak, üyelikten çıkarılma konularında karar vermek,

•          Şube ve Temsilcilik açılmasını Genel Kurul’a önermek,

•          Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,

•          Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer hizmetleri yapmak,.

•          Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar tarafından yapılan isteklere bağlı olarak gerek ameliyatlarda kullanılan her çeşit malzeme, gerekse mesleki uygulamalar için danışmanlık hizmeti verecek komisyon veya bilirkişiler oluşturmak

•          Dernek Yönetim Kurulu, en az iki senede bir yurt genelinde yapılacak olan Artroplasti Kongresinin yerini,  tarihini,  seçer. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, kongreye başkanlık eder veya onun önerisiyle kongre başkanı yönetim kurulunca seçilir.  Kongre düzenleme Kurulu, dernek yönetim kurulundan oluşur. Kongre Düzenleme Kurulu dilerse özel çalışma grupları kurabilir.   Kongre,  Dernek Başkanı veya onun görevlendireceği bir üyenin Onursal Başkanlığında açılır.

•          Kalça Diz Artroplasti Derneği, Yönetim kurulunun, kanun gereği Ocak 2013’te yapılan İlk genel kurulunda göreve başlamasından dolayı tüzüğe uygun olarak Nisan- Mayıs 2015 tarihinde yapılması gereken genel kurul’a kadar görevi sürdürülecektir. Bu madde bir defaya mahsus uygulanacak geçici bir maddedir.

 

DENETLEME KURULU:

 

MADDE 14.

Genel Kurul’un seçtiği üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu yılda bir defa derneğin faaliyetlerini denetler ve raporu dernek Yönetim Kurulu’na verir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda, denetleme sonuçları ile ilgili raporu da Genel Kurul’a sunar.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ :

 

MADDE 15.

Derneğin Gelirleri:

•          Üye aidatı: Yıllık aidat 100  (yüz) - TL olup; giriş aidatı belirlenmesi ile yıllık aidatı artırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir

•          Bağışlar ve yardımlar,

•          Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,

•          Yurt içi ve yurt dışı dernekler ve kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından yapılacak yardımlar,

•          Balo,  konser veya buna benzer toplantılardan elde edilecek gelirler,

•          Özel hastane, klinik, poliklinik, okul, ortez - protez atölyesi ile, rehabilitasyon merkezleri ve buna bağlı tesislerden elde edilecek gelirler,

•          Satışı derneğe bırakılmış ve bağışlanmış taşınmaz malların ve eserlerin gelirleri,

•          Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve sandıklardan elde edilen gelirler,

•          Diğer gelirler.

•          Dernek bu gelirleri içinden, bağış niteliğinde olmayanları, kendi bünyesi içinde kurulmuş olan iktisadi işletmesi adına gelir kaydeder.

 

MADDE 16. 

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul kararıyla hazine bonoları alınabilir. Banka ve diğer kurumlardan para çekilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması için yetki verilecek kişi veya kişiler, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

MADDE 17.

Her çeşit sarfiyatta ödeme amiri Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyelerdir.

 

MADDE 18.

Dernek, Ortopedi ve Travmatoloji alanına hizmet etmiş kişileri ödüllendirmek veya araştırmacıları teşvik etmek amacıyla teşvik, bilim ve hizmet ödülleri verebilir. Bu ödüllere ilişkin kurallar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan özel yönergelerle belirlenir. Ödüllerin verilme sıklığı, şekil ve miktarı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 


 

MADDE 19.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

 

MADDE 20.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde  genel kuruldan alınacak yetki ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek yönetim kurulu, alacağı karar ile bu işlerini dernek muhasebesi veya iktisadi işletme muhasebesi üzerinden yapabilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

 

MADDE 21.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ :

 

MADDE 22.

Dernek Genel Kurulu’nun derneğin feshine karar verilebilmesi için tüzüğe göre, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, konu ikinci toplantıda görüşülür. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından daha az olamaz. Bu koşulla yapılan ikinci toplantı da katılan üyelerin üçte ikisinin kararı ile sonuca varılır. Derneğin feshi derneğin yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 23.

Derneğin feshi veya kapatılması halinde malları ve paraları TÜRK ORTOPEDİ ve TARVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD)’e bırakılır.